ചരമ അറിയിപ്പ് : ഭാസ്കരൻ ആശാരി (77), മേനംകുളം, തുമ്പ വിളാകം, കരിഞ്ഞ വയൽ വീട്. ഭാര്യ: ഇന്ദിര, മക്കൾ : ഷീജ, ഷീബ, മരുമകൻ : സിബി.